Paslaugų teikimo sąlygos


Ačiū, kad naudojatės ERNIS sistema

Sveiki atvykę! Džiaugiamės, kad nusprendėte naudotis mūsų paslaugomis (toliau – Paslaugos). Siekdami užtikrinti sklandų Paslaugų teikimą, norime supažindinti su naudojimosi sąlygomis.

Naudodamiesi ERNIS sistema, Jūs patvirtinate, kad sutinkate su Paslaugų naudojimosi sąlygomis bei privatumo politika. Prieš pradedant naudotis Paslaugomis, prašome atidžiai perskaityti toliau pateiktą informaciją.

Naudojimosi sąlygos

Naudodamiesi Paslaugomis, privalote laikytis visų, jums pateiktų, politikos nuostatų.

Naudodamiesi ERNIS sistemos paslaugomis, privalote vadovautis Taisyklėse nustatytų reikalavimų tvarka. Jei visų ar dalies šiose taisyklėse nustatytų įsipareigojimų nesutinkate laikytis ar jų nesuprantate, neturite teisės naudotis teikiamomis paslaugomis bei ERNIS sistema.

Naudodamiesi Paslaugomis, įsipareigojate jomis naudotis tinkamai. Nebandykite naudotis sistema bei teikiamomis Paslaugomis kitaip, negu numatyta, netrikdykite Paslaugų teikimo ir nemėginkite reguliuoti ar pakeisti Paslaugų teikimo procesų. Paslaugomis galite naudotis tik įstatymų numatyta tvarka. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu laikinai pristabdyti ar visiškai nutraukti Paslaugų teikimą, sąlygų ar Privatumo politikos nesilaikymo atveju ar įtarus neteisėtą elgesį.

Intelektinės nuosavybės teisės į teikiamas Paslaugas bei pasiekiamą turinį nėra suteikiamos, naudojantis Paslaugomis. Be Paslaugų teikėjo ir turinio kūrėjo sutikimo bei įstatymų nenustatyta tvarka negalite naudoti sistemoje bei internetinėje svetainėje prieinamo ir Paslaugose teikiamo turinio. Naudojantis Paslaugomis Jums nesuteikiama teisė naudoti prekės ženklų ar logotipų, prieinamų naudojantis Paslaugomis. Tuo atveju, kai su Paslaugomis pateikiama bet kokia teisinė informacija, negalite jos uždengti, pašalinti ar pakeisti.

Naudojantis ERNIS sistema bei teikiamomis Paslaugomis, pateikiamas turinys, kuris nepriklauso sistemai. Už šį turinį ir jo teisingumą visiškai atsako jį pateikęs subjektas. Pasiliekame teisę pašalinti ar neleisti rodyti turinio, kuris galimai naudojamas netinkamai ir/ar neteisėtai, neatitinka mūsų politikos, šių Sąlygų ar gali pažeisti įstatymus. Tačiau Paslaugų teikėjas už Paslaugų naudotojo pateikiamą turinį neatsako.

Naudojantis Paslaugomis, galite gauti sistemos ir administracinių pranešimų bei kitos informacijos. Kai kurių iš šių pranešimų galite atsisakyti.

Sistemos Paslaugomis naudokitės saugiau ir atsakingai. Naudojantis ERNIS sistema mobiliuosiuose įrenginiuose, paisykite kelių eismo ir kitų saugumo reikalavimų.

Jūsų ERNIS paskyra

Naudojantis kai kuriomis sistemos Paslaugomis, būtina susikurti ERNIS paskyrą. Galite patys susikurti savo ERNIS paskyrą arba ją gali priskirti sistemos administratorius. Tuo atveju, kuomet naudojate administratoriaus priskirtą ERNIS paskyrą, gali būti taikomos skirtingos arba papildomos sąlygos. Administratorius gali turėti prieigą prie Jūsų paskyros bei galimybę ją išjungti.

Saugodami savo ERNIS paskyrą bei joje kaupiamus duomenis, niekam neatskleiskite paskyros slaptažodžio. Jūs atsakote už savo ERNIS paskyrą bei joje vykdomą veiklą. Nenaudokite to paties slaptažodžio, kurį naudojate trečiosios šalies programose.

Privatumo ir autorių teisių apsauga

ERNIS privatumo politikoje aprašoma, kaip naudojami Jūsų asmens duomenys ir saugomas Jūsų privatumas, naudojantis paslaugomis.

Jūsų turinys Paslaugose

Naudojantis Paslaugomis galite pateikti, saugoti, siųsti bei gauti turinį. Išsaugokite Jums priklausantį turinį bei Jums priklausančias intelektinės nuosavybės teises į šį turinį.

Informaciją apie ERNIS sistemos naudojamą ir saugomą turinį rasite privatumo politikos apraše ar papildomų Paslaugų apraše. Jums pateikus atsiliepimą apie teikiamas Paslaugas, jį galime naudoti be Jūsų atskiro sutikimo bei įsipareigojimų Jums.

Paslaugų modifikavimas ir nutraukimas

Siekdami kuo geriau ir kokybiškiau teikti Paslaugas bei užtikrinti tinkamą naudojimosi ERNIS sistema patirtį, nuolat keičiame, atnaujiname ir geriname Paslaugas. To pasekoje, galime pridėti naujų funkcijų bei keisti ir pašalinti esamas.

Gerbiame ir vertiname kiekvieną sistemos vartotoją, tačiau nustoti naudotis Paslaugomis, galite bet kuriuo metu. ERNIS turi teisę bet kuriuo metu nustoti teikti Paslaugas bei pridėti arba sukurti naujų Paslaugų apribojimų.

Siekdami apsaugoti Jūsų asmeninius duomenis ir gerbdami Jus, kaip duomenų savininką, mūsų iniciatyva nusprendus nustoti teikti paslaugas, turint tam galimybę, pateiksime Jums išankstinį pranešimą, apie sprendimą nutraukti Paslaugas bei suteiksime galimybę gauti informaciją iš tos Paslaugos.

Garantijos ir atsakomybės apribojimai

Paslaugas teikiame vadovaudamiesi komerciškai pagrįstais įgūdžiais bei kompetencijomis. Rūpinamės kuo geresne Jūsų naudojimosi Paslaugomis patirtimi ir siekiame patenkinti Jūsų poreikius. Tačiau neįsipareigojame ir nepažadame tenkinti visų naudotojų pateiktų reikalavimų. Dėl sistemos atnaujinimo ir tolimesnio vystymo atsakingi patys kūrėjai.

Jei šiose sąlygose ar papildomose sąlygose aiškiai nenurodyta kitaip, ERNIS sistemos kūrėjai, teikiamų paslaugų tiekėjai bei platintojai neįsipareigoja ir nepažada nieko konkretaus, susijusio su Paslaugomis. Mes ir mūsų partneriai neprisiimame jokių įsipareigojimų dėl Paslaugose esančio turinio, funkcijų bei Jūsų asmeninio poreikio tenkinimo. Pradedant naudotis Paslaugomis, turite priimti jas tokias, kokios yra teikiamos.

Kai kurios jurisdikcijos suteikia konkrečias garantijas, pvz., numanomą perkamumo, tinkamumo tam tikram tikslui ir nepažeidimo garantiją. Teisės aktų leidžiama apimtimi nesuteikiame jokių garantijų.

Atsakomybė už Paslaugas

Teisės aktų leidžiama apimtimi ERNIS sistema ir sistemos tiekėjai, platintojai bei partneriai neatsako už Jūsų prarastą pelną, pajamas ar duomenis, finansinius nuostolius ar netiesioginę, specialią, priežastinę, standartinę ar baudinę žalą.

Teisės aktų leidžiama apimtimi bendra ERNIS ir jos tiekėjų bei platintojų atsakomybė už bet kokias pretenzijas pagal šias sąlygas (įskaitant bet kokias numanomas garantijas) apribojama suma, kurią sumokėjote, kad galėtumėte naudotis Paslaugomis (arba, jei taip pasirinksime, – už pakartotinį Paslaugų teikimą).

Paslaugų teikėjai, sistemos kūrėjai, tiekėjai bei platintojai visais atvejais neatsako už patiriamus nuostolius bei žalą, kurių neįmanoma numatyti iš anksto.

Įmonių naudojimasis Paslaugomis

Jei naudojatės mūsų Paslaugomis įmonės vardu, ši įmonė sutinka su toliau nurodytomis sąlygomis. Įmonė apsaugos nuo žalos ir kompensuos nuostolius ERNIS ir jos filialams, tarnautojams, atstovams ir darbuotojams dėl bet kokių pretenzijų, ieškinių ar veiksmų, susijusių su naudojimusi Paslaugomis arba šių sąlygų pažeidimu, įskaitant bet kokią atsakomybę ar išlaidas, kylančias dėl pretenzijų, nuostolių, žalos, ieškinių, nutarčių, teismo išlaidų ir išlaidų advokatams.

Apie šias sąlygas

Galime keisti bei pildyti šias ar bet kokias papildomas sąlygas, taikomas naudojantis Paslaugomis, priklausomai nuo pasikeitusių įstatymų, Paslaugų naudojimosi atnaujinimų ar kitų aplinkybių. Naudojantis Paslaugomis, įsipareigojate nuolatos peržiūrėti šias bei kitas, su naudojimusi Paslaugomis, susijusias sąlygas. Apie sąlygų pakeitimus skelbsime internetiniame puslapyje. Pakeitimai nebus taikomi atgaline data ir įsigalios ne anksčiau nei po keturiolikos dienų po paskelbimo.

Atnaujinti Paslaugų funkcijų pakeitimai ar pakeitimai, atlikti dėl teisinių priežasčių, įsigalioja iškart. Tuo atveju, kuomet nesutinkate dėl atnaujintų Paslaugos sąlygų, turėtumėte nustoti naudotis Paslaugomis.

Atvejais, kuomet šios sąlygos prieštarauja papildomoms sąlygoms, reikalinga vadovautis papildomomis sąlygomis.

Šios sąlygos reguliuoja ERNIS ir jūsų santykius. Jos nesukuria jokių trečiosioms šalims naudingų teisių.

Jei Jums nesilaikant šių ir/ar papildomų sąlygų nesiimame jokių veiksmų iškart, tai nereiškia, jog atitinkamų veiksmų nesiimsime ateityje.

Paaiškėjus, jog neįvykdoma konkreti sąlyga, tai kitoms sąlygoms neturi įtakos.

Taikomi įstatymai ir teismingumas

Iškilusius nesutarimus dėl sutarties vykdymo, Šalys įsipareigoja juos spręsti derybų būdu. Kilusių Šalių ginčų ar nesutarimų neišsprendus derybomis per 30 dienų nuo rašytinio pranešimo pateikimo momento, šie nesutarimai ar ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme, LR teisės aktų nustatyta tvarka.

Kilus klausimams ar prireikus informacijos, kaip susisiekti su ERNIS, apsilankykite kontaktiniame puslapyje.