Viešoji įstaiga

2022-09-24 | Ernesta D.

Turbūt posakį „Ne piniguose laimė“ girdėjote nevieną kartą? Tačiau pinigai leidžia mums patenkinti savo kasdienius poreikius bei suteikia komfortiškumą ir stabilumą. Žmonės dirba samdomą darbą, užsiima individualia veikla arba kuria nuosavą įmonę visų pirma tam, kad uždirbtų pinigus bei patenkintų asmeninius ir šeimos poreikius. Tačiau kai kuriems reikalinga pagalba, todėl gerų žmonių dėka yra įkuriamos pelno nesiekiančios organizacijos. Viena iš verslo formų ne pelno organizacijos veiklai įteisinti yra Viešoji įstaiga (VšĮ).

Darbuotojos deda kiaušinių dėžutes į maišelius

VšĮ arba viešoji įstaiga – tai pagal įstatymus įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Viešąją įstaigą gali steigti vienas ar keli fiziniai arba juridiniai asmenys. Steigėjų skaičius nėra ribojamas. VšĮ tikslas yra tenkinti viešuosius interesus, vykdant švietimo, mokymo ir mokslinę, kultūrinę, sveikatos priežiūros, aplinkos apsaugos, sporto plėtojimo, socialinės ar teisinės pagalbos teikimo ar kitokią visuomenei naudingą veiklą. Viešoji įstaiga gali užsiimti veikla, kurios nedraudžia įstatymai bei kuri yra reikalinga šios veiklos tikslų pildymui.

Viešosios įstaigos bruožai:

  • Viešasis juridinis asmuo;
  • Ribotos civilinės atsakomybės;
  • Negali būti pertvarkoma į UAB;
  • Buveinės adresas privalo būti registruotas Lietuvos Respublikoje;
  • Steigėjų skaičius nėra neribojamas;
  • Neabibrėžtas pradinis (įstatinis) kapitalas;
  • Valdymo organai – dalininkų susirinkimas ir vadovas.

Vienas svarbiausių Viešosios įstaigos buhalterinės apskaitos ypatumų yra tai, kad VšĮ yra pelno nesiekiantis juridinis asmuo, todėl apskaitos ir apmokestinimo tvarka skiriasi nuo pelno siekiančių įmonių. Tačiau Viešosios įstaigos buhalterijos tvarkymas reikalauja bendrųjų buhalterinės apskaitos principų taikymo. Kaip ir kitų verslo formų taip įmonės taip ir viešosios įstaigos privalo laikantis nustatytos tvarkos ir terminų deklaruoti pajamas ir mokesčius bei pateikti parengtą metinių finansinių ataskaitų rinkinį. Svarbu atkreipti dėmesį, kad VšĮ apskaita yra vedama taikant dvejybinio įrašo būdą – kiekvieno ūkinio įvykio ar operacijos vertė įrašomą į sąskaitos (-ų) debetą, o jai lygi suma – į kitos sąskaitos (-ų) kreditą.

Všį įstaigos tvarkydamos ar rengdamos apskaitą ir finansines ataskaitas turi vadovautis bendraisiais apskaitos principais, nustatytais Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme, dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo. VŠĮ pasirinktą įstaigos apskaitos politiką turi patvirtinti vadovas. O nusprendus politiką pakeisti politikos pakeitimo faktas nurodomas aiškinamajame rašte.

VšĮ gali tapti paramos gavėju, gaunant paramą, paramos teikėjo nurodytiems tikslams. Tam VĮ „Registrų centras“ turi suteikti paramos gavėjo statusą. VšĮ, turinti paramos gavėjo statusą Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) pateikia laisvos formos pranešimą, kuriame nurodo banko sąskaitą į kurią gaus paramą.

VšĮ su jos veikloje dalyvaujančiais asmenimis gali sudaryti savanoriškos veiklos sutartis ir neatlygintinai pasitelkti savanorių pagalbą. Išimtis taikoma Viešosios įstaigos vadovui, kuris gali dirbti tik pagal darbo sutartį. VšĮ gaunamas pelnas negali būti išmokamas kaip dividendai. Toks pelnas gali būti naudojamas tik VšĮ įstatuose įtvirtintiems veiklos tikslams.-